Terms of Service

Potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków, a także warunków Polityki Prywatności (zdefiniowanej poniżej), podczas korzystania z jakiegokolwiek produktu, usługi lub usług (zwanych łącznie „Usługą”) oferowanych przez BestPoints (zwanych łącznie „BestPoints” lub „my”). Termin „Ty” (i „Twój”) dla celów niniejszych Warunków oznacza zarówno Ciebie jako osobę fizyczną, jak i, jeśli dotyczy, firmę lub inny podmiot prawny, który reprezentujesz i w imieniu którego korzystasz z Serwisu.

Rejestrując się, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) wszystkie podane przez Ciebie informacje są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (b) niezwłocznie powiadomisz nas, jeśli Twoje informacje ulegną zmianie, abyśmy mogli zaktualizować nasze rejestry oraz (c) Twoje korzystanie z Usługi nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa ani regulacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie tych informacji w stanie aktualnym. (d) Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu.

Ograniczenia:

Nowe funkcje mogą być okresowo włączane do BestPoints.
Nowe funkcje mogą mieć zastosowanie tylko do innej kategorii produktów lub do nowo wprowadzonego produktu.
Możesz uzyskać tymczasowy dostęp do nowych funkcji w wersji beta, jeśli BestPoints poprosi Cię o udział.
Masz prawo do zmiany subskrypcji, aby móc korzystać z nowych funkcji w naszych produktach.

Prawa autorskie:

Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do danych i treści zawartych na naszej stronie internetowej. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo autorskie mające zastosowanie do Ciebie, nie możesz powielać, ani przekazywać żadnych treści na tej stronie i stronach internetowych naszych produktów, w tym plików do pobrania z tych stron, bez pisemnej zgody od nas.
Zabrania się komercjalizacji BestPoints i wszelkich produktów powiązanych z marką bezpośrednio lub pośrednio poprzez sprzedaż jakichkolwiek treści uzyskanych z BestPoints.
Możemy zmieniać niniejsze warunki korzystania z serwisu od czasu do czasu. Sprawdź, zanim ponownie wykorzystasz jakiekolwiek treści z tej strony.

Uczciwe korzystanie i nadużycia

Zgadzasz się, że będziesz korzystać z BestPoints w sposób, który nie zakłóca działania serwisu dla innych użytkowników.
W przypadkach, gdy stwierdzimy, że zbliżasz się do granic dozwolonego użytku, ale nie świadomie nadużywasz usługi, możemy Cię ostrzec za pomocą poczty elektronicznej przed podjęciem dalszych działań.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do anulowania zamówień, które nie są zgodne z naszymi zasadami uczciwego użytkowania.

Refundacja

Użytkownik ma prawo zażądać zwrotu pieniędzy, pod warunkiem, że nie zostały one wykorzystane po uzupełnieniu salda, jeśli istnieje techniczna możliwość zwrotu transakcji płatniczej do dostawcy metody płatności. Wszystkie zakupy i czynności dokonane za pośrednictwem serwisu na stronie są ostateczne i nie podlegają zwrotowi.

Zabronione działania

Następujące działania są niezgodne z Warunkami Korzystania z Usług BestPoints:

Posiadanie i korzystanie z wielu kont w tym samym czasie.
Używanie programów osób trzecich, botów i innego oprogramowania w celu wykorzystania systemu na korzyść użytkownika.
Inne niedozwolone działania, w tym między innymi:
Wykorzystywanie błędów w aplikacjach na korzyść użytkownika.
Próby oszustwa lub wyłudzenia związane z zadaniami w aplikacji.

Zespół BestPoints zastrzega sobie prawo do uznania jakiejkolwiek aktywności użytkownika za niedozwoloną, jak również do zmiany tych zasad bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

Wyłączenie gwarancji.

Użytkownik korzysta z aplikacji i serwisu całkowicie według własnego uznania i na własne ryzyko. Strona i usługa są dostarczane do użytkownika „tak jak jest” i bez gwarancji lub warunków, ustawowych lub innych, jakiegokolwiek rodzaju. BestPoints, w imieniu własnym, a także w imieniu swoich rodziców, podmiotów stowarzyszonych, spółek zależnych, licencjodawców i osób trzecich dostawców usług, a BestPoints i ich dyrektorów, urzędników, pracowników, wykonawców, agentów, następców i cesjonariuszy, (łącznie „dobre strony”): (a) wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków, zarówno wyraźnych, dorozumianych, jak i ustawowych, w tym, bez ograniczeń, dorozumianych gwarancji nienaruszalności, tytułu, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu; (b) nie gwarantuje, że usługa lub dane dostarczane za pośrednictwem usługi spełnią wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie terminowe, nieprzerwane, bezpieczne lub wolne od błędów, ani że wszelkie usterki zostaną naprawione; oraz (c) nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń ani warunków dotyczących korzystania lub wyników korzystania z usługi pod względem dokładności, niezawodności, aktualności, kompletności lub w inny sposób. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z serwisu.

Niniejsze ograniczenie środków zaradczych jest częścią umowy pomiędzy Tobą a BestPoints. Żadna ustna lub pisemna informacja lub porada udzielona przez BestPoints lub jakąkolwiek osobę w imieniu BestPoints nie tworzy gwarancji lub warunku, ani w żaden sposób nie zmienia niniejszego wyłączenia gwarancji.

Nic w tych warunkach nie wyłącza ani nie ogranicza gwarancji BestPoints ani odpowiedzialności za straty, które nie mogą być zgodnie z prawem wyłączone lub ograniczone przez obowiązujące prawo.

Odszkodowanie.

Niniejszym zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić BestPoints, od i przed wszelką odpowiedzialnością i kosztami (w tym, bez ograniczeń, honorariami adwokatów i kosztami) poniesionymi w związku z jakimkolwiek rzeczywistym lub domniemanym roszczeniem wynikającym z: (a) korzystania przez Ciebie z Usługi; (b) jakiegokolwiek naruszenia lub domniemanego naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków; (c) jakiejkolwiek Informacji zwrotnej lub Treści dostarczonej przez Ciebie; (d) jakiegokolwiek naruszenia lub domniemanego naruszenia przez Ciebie praw osób trzecich, w tym, bez ograniczeń, wszelkich praw własności intelektualnej, prywatności lub praw do wizerunku; (e) jakiejkolwiek szkody spowodowanej lub domniemanej szkody spowodowanej przez Ciebie na Stronie lub w Usłudze; lub (f) jakiegokolwiek rzeczywistego lub domniemanego naruszenia lub nieprzestrzegania przez Ciebie obowiązującego prawa, zasad lub przepisów.

Radca prawny, którego wybierzesz do obrony lub zaspokojenia roszczenia, musi zostać zaakceptowany przez BestPoints przed zaangażowaniem radcy prawnego do reprezentowania Ciebie i BestPoints. Ty i Twój prawnik będziecie współpracować tak w pełni, jak jest to racjonalnie wymagane i dostarczać takie informacje, jakie są racjonalnie wymagane w obronie lub rozstrzygnięciu jakiegokolwiek roszczenia. BestPoints zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do podjęcia wyłącznej obrony lub rozstrzygania i kontroli wszelkich spraw, które w przeciwnym razie podlegałyby odszkodowaniu przez Ciebie. W żadnym wypadku nie wyrażasz zgody na jakiekolwiek wyroki, ugody, zajęcia, zastawy lub inne działania niekorzystne dla interesów BestPoints.

Inne warunki prawne

Niniejsze Warunki oraz Polityka Prywatności stanowią całość umowy pomiędzy Tobą a BestPoints w odniesieniu do Usługi (z wyłączeniem usług, które BestPoints może świadczyć na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej pisemnej umowy) i całkowicie zastępują, unieważniają i zastępują wszelkie inne pisemne lub ustne umowy lub porozumienia istniejące wcześniej pomiędzy Tobą a BestPoints w odniesieniu do Usługi.

Brak wykonania lub egzekwowania przez BestPoints jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, postanowienie to będzie egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, tak aby zachować intencje niniejszych Warunków, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy.

Wszelkie zawiadomienia lub inne komunikaty BestPoints dotyczące Usługi mogą być dokonywane listownie, pocztą elektroniczną lub poprzez umieszczenie na Stronie, a Ty niniejszym wyrażasz zgodę na otrzymywanie zawiadomień i innych komunikatów w formie elektronicznej w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Niniejsze Warunki nie będą interpretowane ani rozumiane jako przyznające jakiekolwiek prawa lub środki prawne osobom trzecim, z wyjątkiem tego, że każda Strona Zabezpieczona będzie beneficjentem strony trzeciej na podstawie niniejszych Warunków i w związku z tym będzie uprawniona do bezpośredniego egzekwowania i polegania na jakimkolwiek postanowieniu niniejszych Warunków, które przyznaje prawo lub środek prawny na jej rzecz.

BestPoints może scedować lub przenieść swoje prawa, lub przekazać dowolne wykonanie, w ramach niniejszych Warunków do osoby trzeciej według własnego uznania. Użytkownik nie może scedować lub w inny sposób przenieść swoich praw, lub delegować wykonanie, w ramach niniejszych Warunków do jakiejkolwiek osoby trzeciej bez, w każdym przypadku, wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody BestPoints.

BestPoints nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z jakichkolwiek warunków pozostających poza jego kontrolą, w tym, ale nie wyłącznie, działań rządowych, działań wspólnego wroga, trzęsienia ziemi, pożaru, powodzi, żywiołów, epidemii, warunków pracy, awarii zasilania i zakłóceń internetowych.

BestPoints może podjąć wszelkie działania prawne przeciwko Tobie, aby wyegzekwować te warunki lub zapobiec naruszeniu tych warunków, w tym, bez ograniczeń, poszukiwanie sprawiedliwych środków zaradczych lub przy użyciu środków technicznych będących w jego dyspozycji. Oprócz wszelkich innych prawnych, godziwych lub technicznych praw i środków zaradczych, które może mieć, BestPoints może bez ograniczeń, natychmiast zakończyć lub zawiesić Twoje korzystanie z Usługi i dostęp do Twojej Treści, jeśli BestPoints uzna według własnego uznania, że naruszasz niniejsze Warunki, lub że zamierzasz to zrobić.

BestPoints może dodać, zmienić lub usunąć dowolną część, warunek lub postanowienie niniejszych Warunków lub Polityki Prywatności w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tych Warunków i Polityki Prywatności pod kątem zmian. Kontynuując korzystanie z Usługi, wyrażasz zgodę na takie zmiany. Jednakże o wszelkich istotnych zmianach w niniejszych Warunkach lub Polityce Prywatności będziemy powiadamiać Użytkownika na piśmie (w tym za pomocą powiadomień zamieszczanych w Witrynie lub wysyłanych na zarejestrowany adres e-mail Użytkownika).